Heren,                                                                                15-048

TCVT ontvangt met enige regelmaat vragen over het gebruik van de LMB bij hijswerkzaamheden (al dan niet aan het spoor).

Hierbij een korte toelichting ter verduidelijking van de regelgeving.

Een hijskraan met een bedrijfslastmoment van tenminste 10 tonmeter moet 1x per 2 jaar conform TCVT worden gekeurd (WSCS/W3-11).

Tijdens deze keuring wordt de werking van de LMB (indien aanwezig) beoordeeld.

Een hijskraan met een niet werkende LMB leidt tot afkeur van de hijskraan, waardoor deze niet kan worden ingezet.

Een hijskraan moet bij hijswerkzaamheden de LMB altijd ingeschakeld hebben volgens de gebruiksaanwijzing van de machine.

Alleen bij niet-hijswerkzaamheden kan de LMB worden uitgeschakeld, mits de gebruiksaanwijzing van de hijskraan hierin voorziet.

In alle overige gevallen, dus bij alle hijswerkzaamheden, moet de aanwezige LMB zijn ingeschakeld. Het feit dat een opdrachtgever deze eis (nog) niet stelt doet hier niets aan af.

Overigens is het bewust uitschakelen van de LMB een overtreding van het Arbobesluit artikel 7.3 lid 2:

“Om te voorkomen dat het gebruik van arbeidsmiddelen gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers oplevert,

worden arbeidsmiddelen die op de arbeidsplaats ter beschikking van de werknemers worden gesteld,

uitsluitend gebruikt voor het doel, op de wijze en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.”

Hijskraan (zoals gedefinieerd in het WSCS periodieke keuring hijskranen):

…. Het betreft certificatie op het gebied van de periodieke keuring van hijskranen. Door het Ministerie van SZW is het schema op vastgesteld.

Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies.

Hijskranen waarop een verklaring of certificaat wordt afgegeven betreft mobiele kranen, (mobiele) torenkranen, grondverzetmachines ingezet als hijskraan, autolaadkraan niet zijnde ladend of lossend van de eigen lading en verreikers ingezet als hijskraan. De verreiker valt voor dit schema onder de mobiele kraan…..

Conclusie:

Wordt er gehesen met een hijskraan met LMB, dan moet deze altijd zijn ingeschakeld.

Veiligheid voor alles !