van Certificeren naar Registreren Zie www.tcvt-ra.nl

Per 1 januari 2020 gaat de regeling voor Certificering over naar Registreren (voor de machinisten W4-01 t/m W4-07) ! 

Heeft u de gevraagde info aan TCVT RA toegestuurd, dan hoeft u niets meer te doen. De DSP-pas is al toegestuurd. 

Het TCVT-boekje wordt vanaf 1 juli 2019 vervangen door een digitale pas. Machinisten met een geldig certificaat (en boekje) krijgen in 2019 de digitale pas toegezonden. Wel moeten zij de gevraagde info eerst aan TCVT RA mailen.

Tot en met 31 december 2019 heeft/krijgt een machinist gewoon een TCVT-certificaat. Ook bij hercertificering ! Dit staat dus los van de info die naar TCVT RA moet worden gestuurd.

Vanaf 1 januari 2020 krijgt een machinist W4-01 t/m W4-07 een registratie. Ook bij herregistratie na 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 worden alle geldige certificaten van rechtswege (door een wetswijziging) omgezet in een registratie. Zorg er voor dat TCVT RA tijdig beschikt over uw gegevens, zodat de overgang "kosteloos en vanzelf" gaat !

Machinisten

Machinisten die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat/TCVT RA Registratie voor de betreffende machine. Een dergelijke eis geldt ook voor machinisten van funderingsmachines.

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht". 

Het bezit van het TCVT-certificaat/ TCVT RA registratie zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, (hijs)werkzaamheden mogen uitvoeren.

Buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een TCVT-certificaat of TCVT RA Registratie.

 

Daarnaast bestaat er nog een TCVT-certificaat voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (W1-02), de hijsbegeleider (de persoon die de last aanslaat: W4-08), de aanpikker bouw (de persoon die op een bouwplaats de last aanslaat: W4-09) en de machinist KROL (W5-02).

TCVT-certificaten worden verstrekt na het met goed gevolg doorlopen van een door TCVT opgesteld examen.

TCVT persoonscertificaten zijn maximaal vijf jaar geldig (machinist KROL 3 jaar). Daarna kan er een nieuwe certificaat bij TCVT worden aangevraagd. Hiervoor moet er in de periode van vijf jaar voldoende praktijkervaring zijn opgebouwd en moet de bijscholing zijn gevolgd.

Als de bijscholing niet tijdig is gevolgd (1e en 2e dag) vervalt het recht op automatische verlenging voor de theorie en moet een theorie-examen worden gedaan. Als de 1e bijscholingsdag niet tijdig is gedaan, heeft het geen zin om de 2e bijscholingsdag wel te volgen !

Ervaring en bijscholing wordt bijgehouden in het TCPR-boekje van de certificaathouder (geldt niet voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (van voor 1-9-2015) en de machinist KROL).

Er kan ook voor worden gekozen om na 5 jaar opnieuw een volledig theorie-examen te doen (ipv bijscholing).

Nederlandse machinisten moeten in het bezit zijn van een TCVT-certificaat/TCVT RA Registratie om te mogen hijsen op een bouwplaats en met een hijskraan van 10tm of zwaarder c.q. te werken met een funderingsmachine.

Voor buitenlandse machinisten zijn de eisen geharmoniseerd en daarmee op het veiligheidsniveau van de Nederlandse machinist gebracht. Zie ook www,tcvtra.nl

Buitenlandse machinisten die op een Nederlandse bouwplaats (hijs)werkzaamheden willen uitvoeren moeten ook een TCVT-certificaat/TCVT RA Registratie hebben of over een expliciete aanwijzing van gelijkwaardigheid beschikken van TCVT RA. Deze aanwijzing wordt sporadisch verleend, omdat het veiligheidsniveau in Nederland beduidend hoger ligt dan in andere Europese landen en daarmee er niet snel sprake is van gelijkwaardigheid.