• Mag elke keuringsinstantie een TCVT-keuring uitvoeren ?
  • Moeten hijskranen op jachthavens ook worden gekeurd ?
  • Elektrificatie
  • Mag je met een hijskraan personen vervoeren ?
  • Keuren van blokken
  • Keuren van overslagkranen
  • Keuren hijskraan op vaartuig

 

Mag elke keuringsinstantie een TCVT-keuring uitvoeren ?

Nee, een TCVT-keuring mag alleen worden uitgevoerd door een keuringsinstantie waar TCVT een contract mee heeft gesloten. Voor het keuren cfm W3-01 en W8-01 moet een keurende instantie zelfs zijn aangewezen door SZW.

 

Moeten hijskranen op jachthavens ook worden gekeurd ?

Heeft u een hijskraan op uw jachthaven of scheepswerf staan? Controleer dan of deze gekeurd is. Hiermee voorkomt u onbedoelde ongelukken en letsel door het werken met de kraan. Hijskranen zijn risicovolle arbeidsmiddelen en moeten daarom periodiek gekeurd worden volgens de wet.
Deze keuringsplicht geldt ook voor hijskranen die op jachthavens en scheepswerven staan. Hijskranen zijn onderhevig aan slijtage en veroudering, met alle risico’s van dien.

Wat houdt de keuringsplicht in?
De keuringsverplichtingen staan beschreven in verschillende wetten. De algemene regel staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een hijskraan is een arbeidsmiddel. Als een arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, zoals slijtage, moet deze eens per jaar gekeurd worden. Deze keuring moet door een deskundige uitgevoerd worden. U moet de keuring aan kunnen tonen, en u moet zich ervan vergewissen dat de deskundige inderdaad deskundig is. De deskundige hoeft niet van een aangewezen keuringsinstelling te zijn.

Als de hijskraan een bedrijfslast heeft van tenminste 2 ton, geldt het Warenwetbesluit machines. Dat besluit stelt dat die hijskraan tenminste eenmaal per jaar gekeurd moet worden door een deskundige. Maar als het een mobiele kraan of torenkraan betreft, zoals is beschreven in de Warenwetregeling machines, moet deze elk tweede jaar door een aangewezen keuringsinstelling (Aboma of CERTIFER/HHC/DRS of SGS of TuV Nederland) gekeurd worden. De tussenliggende jaren mag wel door een deskundige gekeurd worden. Dus in alle gevallen is er een jaarlijkse keuring.


Hijskranen met een bedrijfslast < 2ton   Als regel een jaarlijkse keuring door een deskundige Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4
Hijskranen met een bedrijfslast ≥ 2 ton   Jaarlijkse keuring door een deskundige Warenwetbesluit machines, artikel 6d
Hijskraan = mobiele of torenkraan: Elk tweede jaar een keuring door een aangewezen keuringsinstelling, tussentijds door een deskundige. Warenwetbesluit machines, artikel 6d en de Warenwetregeling machines, artikel 2

Let op: onder mobiele kranen vallen ook autolaadkranen, grondverzetmachines en verreikers als zij ingericht zijn als hijskraan.

 

Elektrificatie

CCvD 230315

Steeds vaker wordt er gewerkt met geëlektrificeerde machines.

Soms worden deze direct vanaf de fabriek geleverd. Soms worden bestaande machines omgebouwd van diesel naar elektra.

Mogen bestaande machines worden omgebouwd naar elektrisch aangedreven machines ?

  • De regelgeving hierover is helder
  • De Machine Richtlijn (MR) legt de verantwoordelijkheid bij de fabrikant
  • Een omgebouwde machine is een gewijzigde en dus nieuwe machine
  • De ombouwer is dan de nieuwe fabrikant op wie alle verplichting rusten die ook op de oorspronkelijke fabrikant lagen.

Voor verdere info kunt u kijken op:

BMWT        Handreiking Veilig Ombouwen

https://assets.bmwt.nl/p/262147/none/BMWT%20Handreiking%20Veilig%20Ombouwen%20digitaal.pdf

NL-A           Werkinstructie beoordelen van gewijzigde machines

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/richtlijnen/2022/05/23/werkinstructie-beoordelen-van-gewijzigde-machines#

 

Mag je met een hijskraan personen vervoeren ?

Nee, dat mag niet cfm art. 18 lid 4 van het Arbobesluit. De machinist is dan in overtreding en riskeert zijn TCVT-certificaat/TCVT RA registratie te verliezen.

Dit mag in speciale gevallen wel, namelijk als art. 7.23d lid 1 Arbobesluit van toepassing is. Dat is het geval bij het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd. (eisen voor 1-7-2020). Per 1-7-2020 is de regelgeving m.b.t. de inzet van een werkbak of werkplatform strenger geworden: schriftelijk werkplan en melding aan de Arbeidsinspectie (min. 2 dgn voor aanvang werk) en niet uit de hijskraan stappen tijdens het draaien en doeltreffende communicatiemiddelen treffen en het mag niet harder waaien dan 13,8 m/s en max 25% van de max. werklast van de kraan beutten.

 

Keuren van blokken (bij de hijskraan-keuring)

Vaste blokken die bij de hijskraan horen, worden altijd meegenomen met de keuring W3-01.
Wisselblokken worden meegenomen als deze bij de keuring worden aangeboden. Deze blokken kunnen altijd apart worden gekeurd door een deskundige. Het blok moet vermeld zijn in het kraanboek.

 
Keuren van overslagkranen

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.
Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT (oprichten van een bouwwerk).
• Eis van TCVT RA registratie machinist Torenkraan geldt;
• Eis van TCVT keuring ex het Warenwetbesluit machines geldt.

Keuren hijskraan op vaartuigen

Als de hijskraan aard en nagelvast met het vaartuig is verbonden, dan geldt de eis van TCVT niet (kraan is onderdeel van het schip). In overige gevallen (bijv. een kraan met kettingen vastgezet op een schip) dan gelden de TCVT-eisen wel m.b.t. keuren (en persoonsregistratie) wel.