Keuren cfm W3-01 en W8-01: 

De diverse CBI’s herkennen dat er vanwege de Corona-crisis keuringen afgezegd of niet ingepland worden. Wij (de CBI's) begrijpen de aandacht van onze klanten om het aantal bezoeken op locaties te beperken. Tegelijkertijd hebben wij te maken met wet- en regelgeving die termijnen stelt waarbinnen materieel, bij gebruik, gekeurd dient te worden.. Wij willen daarom het volgende graag met u delen:

  • Op dit moment zijn er voldoende inspecteurs beschikbaar om wettelijk verplichte keuringen uit te voeren. De CBI’s realiseren zich dat zij een essentiële rol hebben in het waarborgen dat materieel aan de wettelijke gebruikseisen voldoet. Iedere CBI kent haar gedragsrichtlijn hoe te acteren in de huidige situatie. Hierbij staat de gezondheid van onze medewerker én de medewerker van de klant voorop, maar kan de dienstverlening worden gecontinueerd.
  • Contact met diverse overheidsinstanties leert ons dat zij nog geen actie ondernemen om ontspanning aan te brengen in de wettelijke keuringstermijnen van materieel. Of en wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk.

 Wij vragen onze klanten om keuringen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook om een niet te hanteren latere piekbelasting te voorkomen.

 Mocht in één van bovengenoemde situaties verandering optreden, dan zullen wij u direct informeren.

Mag elke keuringsinstantie een TCVT-keuring uitvoeren ?

Nee, een TCVT-keuring mag alleen worden uitgevoerd door een keuringsinstantie waar TCVT een contract mee heeft gesloten. Vor het keuren cfm W3-01 en W8-01 moet een keurende instantie zelfs zijn aangewezne door SZW.

naar boven

Mag je met een hijskraan personen vervoeren ?

Nee, dat mag niet cfm art. 18 lid 4 van het Arbobesluit. De machinist is dan in overtreding en riskeert zijn TCVT-certificaat te verliezen.

Dit mag in speciale gevallen wel, namelijk als art. 7.23d lid 1 Arbobesluit van toepassing is. Dat is het geval bij het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd. (eisen voor 1-7-2020). Per 1-7-2020 is de regelgeving m.b.t. de inzet van een werkbak of werkplatform strenger geworden. Over de exacte invulling van de eisen wordt nog overlegd op bedrijfstakniveau.

naar boven

 

Kan de bijscholing voor W4-08 worden uitgesteld ?

Voor de bijscholing moet een hijsbegeleider:

- zijn 1e dag binnen 36 maanden volbrengen,

- zijn 2e dag tussen de 37ste en 60 mnd volbrengen.

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies van “Den Haag” van 15-3-2020 om 17.30 uur) kunnen machinisten in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT heeft hieromtrent als volgt besloten:

Hijsbegeleiders die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen krijgen 30 dgn respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à 37 mnd

- 2e dag: Tussen 37ste (38ste) en 61 mnd

Bij de verlenging moeten deze machinisten middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training. Zelf kiezen om de bijscholing wegens Corona uit te stellen geeft dus geen recht op uitstel !

Het voorgaande is gebaseerd op de stand van zaken per heden (1-12-2020) en kan, afhankelijk van de aanwijzingen vanuit Den Haag, nog wijzigen.