Keuren cfm W3-01 en W8-01: 

De diverse CBI’s herkennen dat er vanwege de Corona-crisis keuringen afgezegd of niet ingepland worden. Wij (de CBI's) begrijpen de aandacht van onze klanten om het aantal bezoeken op locaties te beperken. Tegelijkertijd hebben wij te maken met wet- en regelgeving die termijnen stelt waarbinnen materieel, bij gebruik, gekeurd dient te worden.. Wij willen daarom het volgende graag met u delen:

  • Op dit moment zijn er voldoende inspecteurs beschikbaar om wettelijk verplichte keuringen uit te voeren. De CBI’s realiseren zich dat zij een essentiële rol hebben in het waarborgen dat materieel aan de wettelijke gebruikseisen voldoet. Iedere CBI kent haar gedragsrichtlijn hoe te acteren in de huidige situatie. Hierbij staat de gezondheid van onze medewerker én de medewerker van de klant voorop, maar kan de dienstverlening worden gecontinueerd.
  • Contact met diverse overheidsinstanties leert ons dat zij nog geen actie ondernemen om ontspanning aan te brengen in de wettelijke keuringstermijnen van materieel. Of en wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk.

 Wij vragen onze klanten om keuringen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook om een niet te hanteren latere piekbelasting te voorkomen.

 Mocht in één van bovengenoemde situaties verandering optreden, dan zullen wij u direct informeren.

Mag elke keuringsinstantie een TCVT-keuring uitvoeren ?

Nee, een TCVT-keuring mag alleen worden uitgevoerd door een keuringsinstantie waar TCVT een contract mee heeft gesloten. Vor het keuren cfm W3-01 en W8-01 moet een keurende instantie zelfs zijn aangewezen door SZW.

naar boven

Moeten hijskranen op jachthavens ook worden gekeurd ?

Heeft u een hijskraan op uw jachthaven of scheepswerf staan? Controleer dan of deze gekeurd is. Hiermee voorkomt u onbedoelde ongelukken en letsel door het werken met de kraan. Hijskranen zijn risicovolle arbeidsmiddelen en moeten daarom periodiek gekeurd worden volgens de wet.
Deze keuringsplicht geldt ook voor hijskranen die op jachthavens en scheepswerven staan. Hijskranen zijn onderhevig aan slijtage en veroudering, met alle risico’s van dien.

Wat houdt de keuringsplicht in?
De keuringsverplichtingen staan beschreven in verschillende wetten. De algemene regel staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een hijskraan is een arbeidsmiddel. Als een arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, zoals slijtage, moet dezel eens per jaar gekeurd worden. Deze keuring moet door een deskundige uitgevoerd worden. U moet de keuring aan kunnen tonen, en u moet zich ervan vergewissen dat de deskundige inderdaad deskundig is. De deskundige hoeft niet van een aangewezen keuringsinstelling te zijn.

Als de hijskraan een bedrijfslast heeft van tenminste 2 ton, geldt het Warenwetbesluit machines. Dat besluit stelt dat die hijskraan tenminste eenmaal per jaar gekeurd moet worden door een deskundige. Maar als het een mobiele kraan of torenkraan betreft, zoals is beschreven in de Warenwetregeling machines, moet deze elk tweede jaar door een aangewezen keuringsinstelling (Aboma of HC/DRS of SGS of TuV Nederland) gekeurd worden. De tussenliggende jaren mag wel door een deskundige gekeurd worden. Dus in alle gevallen is er een jaarlijkse keuring.


Hijskranen met een bedrijfslast < 2ton   Als regel een jaarlijkse keuring door een deskundige Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4
Hijskranen met een bedrijfslast ≥ 2 ton   Jaarlijkse keuring door een deskundige Warenwetbesluit machines, artikel 6d
Hijskraan = mobiele of torenkraan: Elk tweede jaar een keuring door een aangewezen keuringsinstelling, tussentijds door een deskundige. Warenwetbesluit machines, artikel 6d en de Warenwetregeling machines, artikel 2

Let op: onder mobiele kranen vallen ook autolaadkranen, grondverzetmachines en verreikers als zij ingericht zijn als hijskraan.

 

Mag je met een hijskraan personen vervoeren ?

Nee, dat mag niet cfm art. 18 lid 4 van het Arbobesluit. De machinist is dan in overtreding en riskeert zijn TCVT-certificaat te verliezen.

Dit mag in speciale gevallen wel, namelijk als art. 7.23d lid 1 Arbobesluit van toepassing is. Dat is het geval bij het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd. (eisen voor 1-7-2020). Per 1-7-2020 is de regelgeving m.b.t. de inzet van een werkbak of werkplatform strenger geworden. Over de exacte invulling van de eisen wordt nog overlegd op bedrijfstakniveau.

naar boven

 

Keuren van blokken (bij de hijskraan-keuring)

Vaste blokken die bij de hijskraan horen, worden altijd meegenomen met de keuring W3-01.
Wisselblokken worden meegenomen als deze bij de keuring worden aangeboden. Deze blokken kunnen altijd apart worden gekeurd door een deskundige. Het blok moet vermeld zijn in het kraanboek.

 
Keuren van overslagkranen

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.
Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT (oprichten van een bouwwerk).
• Eis van TCVT RA registratie machinist Torenkraan geldt;
• Eis van TCVT keuring ex het Warenwetbesluit machines geldt.

Keuren hijskraan op vaartuigen

Als de hijskraan aard en nagelvast met het vaartuig is verbonden, dan geldt de eis van TCVT niet (kraan is onderdeel van het schip). In overige gevallen (bijv. een kraan met kettingen vastgezet op een schip) dan gelden de TCVT-eisen wel m.b.t. keuren (en persoonsregistratie) wel.